شمع آرایی و بار شمع

ایجاد فضایی گرم و رمانتیک و استفاده از شمع آرایی در ورودیه مراسم و مکان های خاص از جمله روی میز مدعوین یکی از کاربردی ترین موارد طراحی تشریفات ژیوار می باشد که همواره مورد توجه مجریان مراسم قرار می گیرد.