آتش بازی و یخ خشک

آتش بازی و یخ خشک یکی از مراسم پر هیجانی است که توسط تشریفات ژیوار صورت می گیرد.